Spotkania całej Rady Duszpasterskiej odbywają się dwa razy w roku. Spotkania osób odpowiedzialnych za różne dziedziny życia parafii w miarę potrzeb. Członkowie Rady wyrażają swoje opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w katedrze, przygotowują jeden z ołtarzy na trasie procesji Bożego Ciała, służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich.

Radę Duszpasterską stanowią:

Ks. Adam Nita - przewodniczący
Grzegorz Tracz – zastępca przewodniczącego
Kinga Życzkowska - sekretarz
Rafał Biały
Teresa Cetera
Anna Janisz
s. Agnieszka Lampasiak
Paweł Łopatka
Ks. Łukasz Matyka
Irena Malinowska
Małgorzata Martowicz
Tomasz Nadolnik
Jacek Nowak
Tomasz Obal
Hanna Szumlańska
Anna Tracz

Akcja Katolicka w Diecezji Tarnowskiej została powołana dekretem ks.bp Józefa Życińskiego z dnia 8 września 1995 r. Wśród członków założycieli była grupa osób z Parafii Katedralnej, która od tego czasu współdziałała z ks. Proboszczem w podejmowaniu różnych działań i inicjatyw.

Aktualnie Oddział Akcji Katolickiej przy katedrze liczy 14 osób, Prezesem jest Pani Mirosława Piskozub. Akcja Katolicka posiada siedzibę w Domu Katechetycznym, użyczając sali na potrzeby prowadzonej Biblioteki Parafialnej i czytelni. Członkowie Akcji Katolickiej przygotowują okolicznościowe wystawy, adoracje podczas nabożeństw parafialnych, służą pomocą podczas organizowania różnych spotkań w Domu katechetycznym, wspierają w potrzebie Caritas, uczestniczą w redagowaniu gazetki parafialnej - Wiadomości Parafii Katedralnej.


Spotkania - Ostatni poniedziałek miesiąca godz. 17.00

Opiekun - ks. Proboszcz
Prezes - Pani Mirosława Piskozub

Droga Neokatechumenalna (Neokatechumenat)– jest darem, który Duch Święty udzielił Kościołowi w czasie posoborowym. Statutowym celem Drogi jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wspólnot na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Dokonuje się to przez praktykowanie tzw. Trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, Wspólnota.

Wspólnoty Neokatechumenalne są grupami ludzi świeckich, którzy w parafiach, ze swoimi księżmi, pragną dojść do wiary dojrzałej i odkrywać głębię ich chrześcijańskiego powołania. Charyzmat i zadania Drogi Neokatechumenalnej w Kościele zostały rozpoznane przez Stolicę Apostolską, scharakteryzowane przez papieża Benedykta XVI w styczniu 2011 r. słowami:

"Od ponad 40 lat Droga Neokatechumenalna pomaga ożywić i umocnić wtajemniczenie chrześcijańskie w diecezjach i parafiach, promując stopniowe i radykalne odkrycie bogactw chrztu, pomagając zakosztować życie Boże, życie niebiańskie, które Pan zapoczątkował poprzez swoje Wcielenie, poprzez przyjście między nas, poprzez narodzenie się jako jeden z nas. Ten dar Boga dla Jego Kościoła jest złożony „w służbie Biskupowi jako jeden ze sposobów diecezjalnej realizacji wtajemniczenia chrześcijańskiego i stałego wychowania wiary” [Statut, art. 1, par. 2]. Ta służba, jak przypomniał wam mój poprzednik Sługa Boży Paweł VI w czasie pierwszego spotkania, które miał z wami w 1974 r., „będzie mogła odnowić w dzisiejszej wspólnocie chrześcijańskiej, te efekty dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym były realizowane w okresie przygotowania do Chrztu”[Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 406 ].

Droga Neokatechumenalna została zainicjowana przez hiszpańskiego malarza Kiko Argüello wspólnie z Carmen Hernández i Mario Pezzim w1964 roku. Kiko przeżywając głęboki kryzys egzystencjalny i poszukując odpowiedzi na podstawowe pytania: kim jestem? po co żyję? kto mnie stworzył? czym jest życie?, doświadczył osobistego objawienia Maryi, która powiedziała: Trzeba tworzyć małe wspólnoty na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, która żyje w pokorze, prostocie i uwielbieniu, gdzie drugi jest Chrystusem”. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych:

„Uznaję Drogę Neokatechumenalną za itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych.”[Jan Paweł II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS82 91990) 515].

Droga Neokatechumenalna w Tarnowie powstała w roku 2014, do Polski dotarła dużo wcześniej, bo w 1975, a na świecie istnieje już ponad 50 lat (pierwsze wspólnoty powstały w Hiszpanii). W ubiegłym roku wspólnie papieżem Franciszkiem na Tor Vergata w Rzymie uroczyście obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia Drogi. W tym dniu papież skierował do nas słowa:Wasz charyzmat jest wielkim darem Boga dla Kościoła naszych czasów. Dziękujemy Panu za te pięćdziesiąt lat. Wpatrując się w Jego pełną miłości wierność nigdy nie traćcie ufności: On się wami zaopiekuje.

Droga Neokatechumenlana jest darem Kościoła, która swój charyzmat realizuje w oparciu o Statut Drogi zatwierdzony przez papieża Benedykta XVI w maju 2008 roku.

W tarnowskiej wspólnocie spotykamy się dwa razy w tygodniu w sali Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej – w środy i soboty o godzinie 19:00.

Opiekunem grupy jest Ks. Proboszcz Adam Nita

Przydatne Linki:

Przemówienie Papieża Benedykta XVI z okazji 40-lecia Drogi Neokatechumenalej:

Przemówienie Papieża Franciszka z okazji 50-lecia Drogi:

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w parafii katedralnej rozpoczęło swoją działalność 1 kwietnia 1996 r. Podejmuje szereg inicjatyw służących dobru rodzin oraz formujących członków stowarzyszenia. Najbardziej znaną formą działalności jest przygotowywanie od 1996 r. obchodów Dnia Rodziny - połączonych z obchodami Jubileuszu 50-lecia i 25-lecia małżeństw z parafii katedralnej. Stowarzyszenie włącza się także w prowadzenie nabożeństw i adoracji w Katedrze oraz stara się nieść pomoc materialną rodzinom w trudnej sytuacji bytowej.

Przewodnicząca - Pani Elżbieta Zięba
Opiekun - ks. Grzegorz Grych

Spotkania - Pierwszy poniedziałek miesiąca po Mszy Św. wieczornej

Oddział Caritas istnieje przy katedrze od czasów międzywojennych. Ks. Jan Bochenek szeroko opisywał pracę tej wspólnoty w latach II wojny światowej i w czasach powojennych. W okresie stanu wojennego, dzięki zapobiegliwości ks. Kazimierza Kosa oraz dobroci wielu ludzi za granicą szerokim strumieniem płynęły tzw. dary, rozdzielane przez Caritas.

Obecnie w cotygodniową pracę Caritas angażuje się kilka osób.

Punkt Caritas jest otwarty w Domu Katechetycznym, przy ul. Kapitulnej 3, we wtorki i czwartki od godz. 16.00 - 17.00. W tym czasie potrzebujący otrzymują tzw. kartki na chleb - za który w umówionej piekarni płaci parafia, mogą wybrać potrzebną odzież, z zasobów które tworzą wierni oddając niepotrzebne sobie ubrania, obuwie itp. Tu potrzebujący otrzymują także żywność z tzw. środków unijnych, rozdzielaną przez Caritas wśród osób spełniających określone warunki. Ewentualna pomoc w zakupie leków i w innych sytuacjach losowych jest możliwa po uzgodnieniu z ks. Proboszczem, który przy podjęciu decyzji korzysta z pomocy członków Rady Duszpasterskiej wspierających Caritas. Aktualnie z pomocy Caritas korzysta około 80 rodzin, wiele osób samotnych oraz grono bezdomnych, systematycznie wymieniających tu swoją odzież. Zasoby Caritas stanowią ofiary i przedmioty składane przez wiernych do skarbony św. Antoniego, u ks. proboszcza lub w punkcie Caritas. Problemem jest ograniczona liczba chętnych do bezinteresownego pomagania potrzebującym, czasem lęk wobec nieprzewidywalnych zachowań i argumentów przychodzących po pomoc a także zbyt często nietrzeźwość przychodzących po pomoc oraz kłamstwa wypowiadane z niezwykłą pewnością - chociaż często przed tygodniem z taką samą pewnością mówili coś innego.

Koordynator - Pani Irena Malinowska

Opiekun - ks. Proboszcz Adam Nita

Godziny otwarcia - Wotrki i czwartki od 16.00-17.00

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana Marię Kolbe w 1917 r. istnieje od 1991r. także przy katedrze. Posiada swój sztandar i ważne miejsce w animowaniu życia religijnego i pobożności maryjnej w parafii. W latach dziewięćdziesiątych do Rycerstwa Niepokalanej zapisało się kilkaset osób, bo Matkę Najświętszą kochają wszyscy ale obecnie w comiesięcznych spotkaniach Rycerstwa uczestniczy kilkadziesiąt osób. Zmieniają się też formy działalności Rycerstwa. O ile przed laty popularne były pielgrzymki i nocne adoracje to dzisiaj, gdy rycerstwo zrzesza wielu seniorów podstawową formą działalności jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu w katedrze oraz udział w comiesięcznych spotkaniach.

Animatorka - Pani Władysława Fitrzyk

Opiekun - ks. Mariusz Wójtowicz

Spotkania - Druga środa miesiąca godz. 16.30

Początki Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają czasów Golgoty; tam, u stóp Ukrzyżowanego czuwali pierwsi trzej członkowie – Najświętsza Maryja Panna, św. Maria Magdalena i św. Jan.

Na bazie objawień Pana Jezusa św. Małgorzacie Marii Alacoque w klasztorze w Paray-le-Monial we Francji, siostra Maria od Najświętszego Serca, z siostrzanego francuskiego klasztoru znajdującym się w mieście Bourg-en-Bressew – narysowała tarczę zegara, w środku której znajdowało się włócznią przebite Serce Jezusa; u góry rysunku umieściła słowa: cześć, miłość, wynagrodzenie, zaś u dołu: Straż Honorowa Najświętszego Serca. Tak powstało Arcybractwo i zegar Straży Honorowej, który od 1863 r. jest symbolem prowadzącym niezliczone rzesze z całego świata do Boga. Każdy z członków wstępujący do Arcybractwa wybiera jedną godzinę w ciągu dnia i przeżywa ją w zjednoczeniu z Eucharystycznym Sercem Jezusa, ofiarowuje swoje codzienne zajęcia w duchu miłości i wynagrodzenia za grzechy ludzi, zwłaszcza za niewdzięczność i zapomnienie wobec ogromu miłości najświętszego Serca Jezusowego.


Kto może należeć do Straży Honorowej?

Każdy. Dziecko, młodzieniec, starzec, kobieta czy mężczyzna, osoba zamężna, samotna, poświęcona Bogu, zakonnik, zakonnica, ksiądz, biskup, papież... W rejestrach Arcybractwa figurują zarówno papieże, królowie, jak też osoby proste; intelektualiści i robotnicy, bogaci i biedni. Do Straży Honorowej NSPJ należało wielu błogosławionych, a także świętych. Byli to m. in. bł. Pius IX, św. Jan Bosko, św. Magdalena Zofia Barat, św. brat Albert Chmielowski,św. Jose Maria Rubio, bł. Maria Deluil-Martiny, św. Daniel Comboni i wiele innych.

Obowiązki członka ASHNSPJ
Każdy członek obiera sobie jedną stałą godzinę straży, by codziennie czuwać przy Bożym Sercu. W ten akt miłości członkowie Arcybractwa włączają całe swoje życie wraz z sumiennym wypełnianiem obowiązków swego stanu.

Szczegółowe obowiązki członka Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa:
- Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym, do której przywiązany jest odpust cząstkowy.
- Brać udział w Adoracji wspólnotowej.
- Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
- Brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu, w I-sze piątki miesiąca.
- W miarę możliwości często nawiedzać Najświętszy Sakrament.
- Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

Realizacja celów i zadań Arcybractwa możliwa jest przez stałą formację jego członków. Comiesięczne spotkania w ośrodkach Straży Honorowej pod kierunkiem księdza Opiekuna służą formacji duchowej i intelektualnej, omówieniu bieżących spraw i nakreśleniu planu pracy na kolejny miesiąc.

Grupa modlitewna – Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa – przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie została założona w 1866 roku, tj. 149 lat temu. W naszej parafii Stowarzyszenie to nie miało ciągłości. Reaktywowanie i przyjęcie nowych członków do Arcybractwa dokonało się dnia 03.03.2006 roku.

Więcej informacji o Arcybractwie można uzyskać na stronie internetowej www.strazhonorowa.pl

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Arcybractwa serdecznie zapraszamy na spotkania, które odbywają się w sali katechetycznej (Dom Jana Pawła II) przy Katedrze w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 17.00. Terminy spotkań są aktualizowane w ogłoszeniach Parafii Katedralnej.


Zelator- Pan Tomasz Nadolnik
Asystent - ks. Łukasz Matyka

"Róża Różańcowa" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Każda " Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, którą na każdy miesiąc wskazuje Ojciec Święty. Do tej intencji papieskiej dodawane są również intencji diecezjalne, parafialne, jak również intencje członków wspólnoty różańcowej.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).


Róże Różańcowe w Parafii Katedralnej w Tarnowie

W parafii katedralnej jest 9 Róż Różańcowych – 8 tworzonych przez kobiety i 1 przez mężczyzn. Na czele każdej Róży stoi zelator. Oprócz tego koordynator zelatorów i opiekun duchowy.Róża św. Faustyny – zelatorka p. Anna Tracz
Róża św. Kingi – zelatorka p. Władysława Fitrzyk
Róża MB Bolesnej i św. Rity – zelatorka p. Zofia Warżel
Róża bł. Karoliny – zelatorka p. Maria Szatko
Róża św. Franciszka – zalatorka p. Barbara Łukasińska
Róża Niepokalanego Serca NMP – zelatorka p. Alicja Podstawa
Róża św. Jadwigi – zelator p. Stanisława Sowińska
Róża św. Cecylii – zelatorka p. Alfreda Kierońska
Róża św. Stanisława Kostki – zelator p. Tomasz Nadolnik


Koordynator: p. Anna Tracz

Opiekun duchowy: ks. Adam Nita - proboszcz

Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 7.30.

Róże Różańcowe animują modlitwę różańcową od poniedziałku do czwartku o godz. 17.20 i w sobotę o godz. 11.30. Ponadto włączają się czynnie w wiele wydarzeń, które maja miejsce w parafii.

Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie utworzone przy katedrze w 2000 r. zrzesza kilkanaście osób, które w swoich modlitwach pamiętają w sposób szczególny o alumnach Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz starają się finansowo wspierać Seminarium systematycznie składanymi ofiarami. Spotkania w parafii odbywają się raz na kwartał.

MINISTRANCI

Opiekun - ks. Janusz Pabian

Spotkania - Sobota godz. 09.30.

LEKTORZY

Opiekun - ks. Janusz Pabian

Spotkania - Sobota godz. 10.00.

Do czytania podczas liturgii - po uprzednim uzgodnieniu tego z Ks. Opiekunem Lektorów, zapraszamy także osoby dorosłe, zwłaszcza byłych lektorów0

Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes” istnieje od 1985 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest Ks. Władysław Pachota, za kształcenie wokalne odpowiada Aleksandra Topor, wykonująca również sopranowe partie solowe. Do chóru należą dziewczęta w wieku 10-19 lat z Tarnowa i kilkunastu okolicznych miejscowości.

Więcej informacji: http://puellaeorantes.pl/

Chłopięcy Chór Katedralny "PUERI CANTORES TARNOVIENSES" założony przez ks. Andrzeja Zająca w marcu 1981. Inicjatorem powstania chóru był ówczesny biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Od czerwca 2008 roku dyrygentem chóru jest ks. Grzegorz Piekarz, natomiast emisję głosu prowadzi Małgorzata Wyszogrodzka. Do chóru należą chłopcy od trzeciej klasy szkoły podstawowej.

Więcej informacji: http://www.pct.diecezja.tarnow.pl/

Podkategorie

Numer Konta parafialnego

23 1240 5194 1111 0010 8543 8315

Bóg zapłać za wszelką życzliwość
oraz wsparcie funkcjonowania parafii.

Świetlica parafialna

 

Transmisja Video

Realizacja transmisji:
AZTV.PL

Transmisja Video - YOUTUBE

Alternatywny Kanał YOUTUBE

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Zapraszamy do włączenia się w dzieło Całodobowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zgłoszenia swojego uczestnictwa w Adoracji można dokonać poprzez FORMULARZ INTERNETOWY

Zapisz się

Internetowa skrzynka intencji

Zapraszamy do dodawania swoich intencji, które będziemy polecać przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej

Podaj intencję

V Synod Diecezjalny